Predlog UL za spremembo Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Predlog UL za spremembo Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Objava ENIC-NARIC centera:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) je prejelo predlog Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) za spremembo navedenega pravilnika ministrstva:
Za poenostavitev postopkov UL predlaga spremembo pravilnika v delu dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k vlogi za priznavanje izobraževanja, in sicer da se glede uporabe izvirnika listine o opravljenem izobraževanju in kronološkega opisa celotnega izobraževanja presojo prepusti visokošolskim zavodom, ki vodijo postopke priznavanja. Po presoji visokošolskega zavoda, ki vodi postopek, naj bi izvirnik nadomestila overjena kopija listine, kronološki opis pa naj bi se zahteval le, če podatkov ni mogoče razbrati iz ostalih dokazil. UL ocenjuje, da predložitev izvirnika ne predstavlja dodane vrednosti ali večje verodostojnosti, saj v primeru dvoma institucija vedno lahko preverja izvirnost dokumenta, predlog pa naj bi omogočil visokošolskim zavodom selektivne odločitve o zahtevah po izvirnikih, pa tudi, da še vedno zahtevajo originalno listino, če menijo, da je to potrebno in koristno za postopke. Nadalje UL predlog utemeljuje tudi s tem, da predložitev izvirnika predstavlja tveganje za izgubo ali poškodovanje izvirne listine.

Prosimo vas za mnenje in stališče o predlogu UL za spremembo navedenega pravilnika.
V primeru, da se izobraževalne institucije strinjajo s spremembo, bo ta predlagana ministru le za postopke priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ne pa tudi za postopke vrednotenja izobraževanja, ki se izvajajo na ministrstvu. V teh postopkih bo ministrstvo, Enic-naric center še naprej zahtevalo obvezno predložitev izvirnika listine. Glede na izkušnje namreč ministrstvo ugotavlja, da se ob predložitvi overjene kopije (notar, UE) le-te mnogokrat bistveno razlikujejo od izvirnika, tako po obličnosti, kot po vsebini (zmanjšan format, enostranska kopija, nerazviden vodni ali suhi žig ter hologram, kopiran le osrednji del listine, sprememba barv, slaba vidljivost), s čimer se lahko zabrišejo pomembni podatki o izobraževanju ali o verodostojnosti listine, kar posledično lahko vodi do napačnih odločitev. Upravna enota ob overjanju morebiti ne bi zaznala, da je listina ponarejena, da manjka suhi žig itd. Na ministrstvu ugotavljamo, da tudi kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine, daje pogosto  dragocene informacije, na podlagi katerih je mogoče sploh ugotoviti izobraževalno pot imetnika listine, kakor tudi odkriti nepravilnosti v celotnem izobraževanju posameznika, ki se ne skladajo s priloženimi dokazili. Pomen uporabe izvirnih listin je izpostavilo tudi Ministrstvo za notranje zadeve kot pomemben dejavnik pri prepoznavanju ponarejenih listin. Z MNZ – Policijo, ministrstvo sodeluje v postopkih ugotovitve suma na ponarejene listine. Na lanskem posvetu za pooblaščene osebe na visokošolskih zavodih je bil kot rezultat mednarodnega projekta predstavljen spletni seminar o detajlnem preučevanju dokumentacije, kjer se je izvirnik listine izkazal kot ključen dejavnik pri prepoznavanju ponaredkov.
V primeru vpisa s ponarejeno tujo listino oziroma overjeno kopijo, ki je »vstopnica« v nadaljnje izobraževanje, je posledično vprašljiva tudi javna veljavnost slovenske listine, ki bo izkazovala uspešen zaključek izobraževanja. Glede predloga o uporabi overjene kopije listine, je potrebno poudariti, da bo po mnenju ministrstva tudi nadalje potrebno predhodno overjanje tujih listin v skladu s predpisi (Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu-ZOLMP-1 (Uradni list RS, št. 9/17) ali po Zakonu o ratifikaciji Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 10/62).

Pri morebitnih spremembah pravilnika je potrebno upoštevati, da je pravilnik pisan tudi za postopke, ki jih vodijo v srednjih in višjih strokovnih  šolah (ministrstvo čaka tudi na njihovo stališče), in nenazadnje tudi za vpis v magistrske in doktorske programe na visokošolskih zavodih. V vsakem primeru pa ni mogoče zagotoviti, da bi morebitna sprememba veljala že za vpis v študijskem letu 2019/2020.

2019-05-14T17:05:28+00:00 14. 01. 2019|