Zakonodaja

Zakonodaja 2018-02-22T09:53:59+00:00

 

Državni predpisi:

 • Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/1285/1475/1661/17 – ZUPŠ in 65/17);
 • Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higer Education Area (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA);
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/079/11 in 57/12 – ZPOP-1A);
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/0687/11 – ZVPI in 55/17);
 • Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav  (Uradni list RS, št. 22/9933/9957/9910/0012/0147/0250/05 in 61/06 – ZSZN-1);
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/1197/11 – popr. in 109/12);
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06–UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13);
 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–UPB, 14/13 – popr.101/1355/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/9930/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
 • Zakon za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/1296/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/1225/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/1495/1424/15 – odl. US, 90/15102/1563/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1);
 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/0221/03134/03126/04120/07124/0858/1060/10 – popr.104/10104/11 in 86/16);
 • Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/0110/068/07 in 102/10);
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov  (Uradni list RS, št. 7/1164/1212/1338/16 in 35/17);