Solidarnostni dodatek za redne in izredne študente

Solidarnostni dodatek za redne in izredne študente

Spoštovani,

28. 4. 2020 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, UL RS, 61/20), ki med drugim določa, da se enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

S Spoštovanjem,

Tilen Zupan
vodja sektorja/Head of Division

REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
MINISTRY OF LABOUR, FAMILY, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES

DIREKTORAT ZA SOCIALNE ZADEVE
SOCIAL AFFAIRS DIRECTORATE

Sektor za pravice iz javnih sredstev
Division for Rights to Public Funds

Štukljeva 44, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 369 7758
www.mddsz.gov.si

2020-07-15T14:56:57+00:00 15. 07. 2020|